top of page

1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op tendam3Dequipment gevestigd in nederland.

2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via ons goederen bestelt en/of koopt.

3. In deze algemene voorwaarden wordt met “wij” of “ons” de verkoper bedoeld.

4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien er tussen de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een overeenkomst plaatsvindt.

2. Verzending, betaling en prijzen

1. Levering vindt plaats door PostNL.

2. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de klant het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

3. Alle prijzen zijn uigedrukt in euro’s.

4. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

5. Wij kunnen pas beginnen met koppelen als we het geld hebben ontvangen.

3. Garantie

1. De klant krijgt half jaar garantie op het gekoppelde deel van de camera. Als de camera defect is geraakt en dat heeft niks met het koppelen te maken zijn de kosten voor de rekening van de klant.

2. Indien de gekoppelde camera beschadigt door het gebruik van een andere soort camera ( De klant koppelt er zelf een andere camera aan) zijn wij niet verantwoordelijk te houden.

3. De klant heeft alleen recht op garantie bij vertoon van het garantiebewijs.

4. De fabrieksgarantie van de camera verloopt zodra wij hem open hebben gemaakt.

4. Schade

1. Als wij schade maken aan de het product van de klant zullen de kosten voor ons zijn.

2. Enige niet te repareren onderdelen ( waar wij schade aan hebben gemaakt) zullen leiden tot een vergoeding van de hele camera. ( De prijs van waarde van het moment zelf )

5. Geschillen en toepasselijk recht

1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2. Als de klant niet eens is met de algemene voorwaarde moet u contact opnemen met de ons(tendam.3D.equipment@gmail.com).

3. wij hebben het recht om de algemeene voorwaarde te veranderen op elk moment.

bottom of page